Platforma integrująca - VENO

Połączenie doświadczenia i wiedzy o czterech systemach bezpieczeństwa:

  • przeciwpożarowym
  • alarmowym
  • CCTV
  • kontroli dostępu

by stworzyć jeden system nadzoru, integrujący wszystkie zabezpieczenia obiektu.
Tak powstała PLATFORMA INTEGRUJĄCA VENO.

Szeroki wachlarz zastosowań

 

 

Oprogramowanie VENO nie narzuca żadnych ograniczeń co do wielkości systemu – nie ma limitów liczby urządzeń pracujących w systemach CCTV, SSWiN, PPOŻ i KD, ani limitów liczby operatorów. VENO doskonale sprawdza się zarówno w dużych, rozproszonych obiektach, jak też w mniejszych instalacjach. Program dedykowany jest do każdego typu obiektów – budynków mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i dużych kompleksów przemysłowych.

 

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektu

Każdy system bezpieczeństwa zainstalowany w obiekcie dostarcza innych informacji o jego stanie. Kompletny obraz sytuacji można uzyskać dopiero po połączeniu informacji przychodzących ze wszystkich systemów. Zestawienie i zsynchronizowanie tak dużej ilości danych bywa często bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku bardziej zaawansowanych instalacji. Oprogramowanie VENO integruje systemy CCTV, SSWiN, PPOŻ oraz KD, dzięki czemu zapewnia wyższy stopień ochrony obiektu, niż każdy z tych systemów z osobna.

 

Wspólny interfejs dla wszystkich systemów

Jeden programnadzorczy to większa efektywność w zarządzaniubezpieczeństwem całego obiektu. Operator, dysponując danymi ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie, może precyzyjnieokreślić przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do danej sytuacji. Wspólny interfejs i ujednolicony sposób informowania o alarmach pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obiektu szybciej podejmować trafne decyzje.

 

Elastyczna konfiguracja, możliwość realizowania nietypowych funkcjonalności

Każdy system bezpieczeństwa zainstalowany w obiekcie dostarcza innych informacji o jego stanie. Kompletny obraz sytuacji można uzyskać dopiero po połączeniu informacji przychodzących ze wszystkich systemów. Zestawienie i zsynchronizowanie tak dużej ilości danych bywa często bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku bardziej zaawansowanych instalacji. Oprogramowanie VENO integruje systemy CCTV, SSWiN, PPOŻ oraz KD, dzięki czemu zapewnia wyższy stopień ochrony obiektu, niż każdy z tych systemów z osobna.

 

Wspólny interfejs dla wszystkich systemów

Jeden programnadzorczy to większa efektywność w zarządzaniubezpieczeństwem całego obiektu. Operator, dysponując danymi ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie, może precyzyjnieokreślić przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do danej sytuacji. Wspólny interfejs i ujednolicony sposób informowania o alarmach pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obiektu szybciej podejmować trafne decyzje.

 

Każdy obiekt ma inną charakterystykę, a co za tym idzie, specyficzne potrzeby. Zaletą oprogramowania VENO jest duża elastyczność. Program można łatwo konfigurować pod kątem indywidualnych wymagań, a także charakteru i przeznaczenia konkretnego obiektu. Liczba możliwych konfiguracji jest praktycznie nieograniczona. Za zarządzanie całym systemem odpowiada administrator, który przydziela uprawnienia poszczególnym operatorom.W wielu obiektach oprócz wymaganych systemów przeciwpożarowych instalowane są również dodatkowo systemy alarmowe, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej IP. Napływające z poszczególnych systemów informacje muszą być stale analizowane przez pracowników ochrony. Dopiero ich powiązanie zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji w przypadkach wystąpienia określonych zdarzeń w obiekcie.

Pozyskiwanie i synchronizowanie danych z różnych systemów jest często bardzo kłopotliwe, szczególnie w przypadku rozbudowanych instalacji. Przy dużej rotacji pracowników ochrony umiejętność obsługi każdego z tych systemów, nawet na podstawowym poziomie, wymaga częstych i rozbudowanych szkoleń. W wielu przypadkach realizacja procedur szkoleniowych jest kosztowna i nie zawsze jest możliwa, dlatego istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań, które w przypadku wystąpienia określonego typu zdarzeń automatycznie powiążą informacje pochodzące z wielu systemów oraz pomogą podjąć właściwą decyzję co do dalszego postępowania. Do tej pory integracja systemów ograniczała się do połączenia bloków wejść/wyjść alarmowych współpracujących instalacji. Wraz ze wzrostem znaczenia technik cyfrowych w systemach telewizji dozorowej (telewizja IP) oraz w systemach kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ten poziom integracji stał się niewystarczający.

 

 

Rynek oczekuje integracji elektronicznych systemów zabezpieczających nie na poziomie sprzętowym, ale programowym. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić czytelnikom oprogramowanie VENO, które powstało w odpowiedzi na oczekiwania integratorów systemów zabezpieczeń. Opiszę najważniejsze funkcje tego oprogramowania.

 

System jedno- i wielostanowiskowy

Przed użyciem oprogramowania VENO, integrującego systemy zabezpieczające w danym obiekcie, należy zastanowić się nad strukturą systemu, który powstanie w wyniku integracji. Oprogramowanie VENO może posłużyć do budowy zarówno prostego systemu jednostanowiskowego, jak i rozbudowanego systemu złożonego z serwera oraz wielu podłączonych do niego stacji klienckich. Jeśli oprogramowanie VENO pracuje w trybie serwer/klient, wszystkie dane wychodzące z różnych urządzeń są doprowadzane do jednej stacji roboczej, na której są wizualizowane i archiwizowane. W trybie wielostanowiskowym funkcje archiwizacji danych są oddzielone od procesów wizualizacji, co znacznie podwyższa poziom bezpieczeństwa systemu i daje możliwość podglądu stanu poszczególnych podsystemów na niezależnych stanowiskach operatorskich. W tego typu aplikacjach serwer może być umieszczony w osobnym, klimatyzowanym pomieszczeniu, do którego fi zyczny dostęp jest ograniczony, i można się z nim komunikować poprzez sieć domenową za pośrednictwem stacji operatorskich.

Interfejs graficzny

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji klienckiej użytkownik zobaczy pusty, biały ekran. To administrator sytemu, poprzez tryb edycji, ustawia tła, nanosi ikony i obiekty powiązane z poszczególnymi systemami. Wizualizacje związane z poszczególnymi podsystemami mogą być ze sobą powiązane i równocześnie wyświetlane na wielu monitorach, w zależności od wydajności kart grafi cznych poszczególnych jednostek klienckich. Najważniejszą zaletą tak powstałego graficznego interfejsu jest możliwość naniesienia informacji ze wszystkich systemów na jeden ekran. Operator, dysponując danymi ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie, może precyzyjnie określić przyczynę alarmu. Wspólny interfejs i ujednolicony sposób informowania o zdarzeniach pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji. System integrujący jest przystosowany do pracy z wykorzystaniem monitorów dotykowych, m.in. dzięki dużym ikonom oraz wygodnemu sposobowi ich przenoszenia ("przeciągnij i upuść"). Aplikacja umożliwia dodanie dwuwymiarowych i trójwymiarowych map oraz planów w formacie PNG. Poziom uszczegółowienia wizualizacji zależy od potrzeb i preferencji operatorów – program nie narzuca żadnych ograniczeń.

 

Osobne panele dla administratora i operatora oraz wygodna obsługa na monitorach dotykowych

Wielostanowiskowy tryb pracy systemu umożliwia scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników stacji klienckich. Zarówno administrator, jak i poszczególni użytkownicymogą mieć niezależnie skonfigurowane panele. Za konfigurację oprogramowania (m.in. programowanie scenariuszy alarmowych, tworzenie harmonogramu) oraz ustalenie uprawnień operatorów odpowiada administrator. Takie rozwiązanie jest bezpieczne, ponieważ operator korzysta z gotowych ustawień i nie może ich modyfikować (brak trybu edycji). Operator otrzymuje tylko te informacje, które administrator uznał za niezbędne do jego codziennej pracy.

 Niezawodność działania

VENO integruje działanie systemów bezpieczeństwa wykorzystującychróżne technologie i mających różne funkcje w chronionym obiekcie, nie zmieniając przy tym ich pierwotnych funkcji. Każdy z systemów pracuje autonomicznie, a VENOjedynie ułatwia i usprawnia ich obsługę. Poszczególne systemy działają niezależnie i awaria jednego z nich nie wpływa na pracę innego. Również ewentualna awaria serwera z oprogramowaniem VENO nie wpływa na pracę autonomicznych systemów.

 

Scenariusze reakcji

Użytkownik może tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy. Schematy reakcji na alarm mogą zostać przypisane do zdefi niowanych stanowisk operatorskich. Automatyczne scenariusze umożliwiają usprawnienie pracy operatorów. Przykładową reakcją na zdarzenie alarmowe może być wyświetlenie obrazów z pojedynczej kamery lub grupy kamer i weryfi kacja rzeczywistych przyczyn alarmu przez operatora, zmiana lub otwarcie dodatkowego panelu na wybranym monitorze lub uruchomienie innej, zewnętrznej aplikacji. Scenariusze mogą być bardzo złożone i dlatego w aplikacji została dodana funkcja pseudokodu, która ułatwia analizę i weryfi kację poprawności zaprogramowanych scenariuszy. Zdefi niowane logiczne związki między elementami są zapisywane w postaci tekstowej w plikach PDF.

 

Unikatową funkcją jest możliwość stosowania komunikatów głosowych. Po zainstalowaniu w jednostce klienckiej dowolnego syntezatora mowy głos lektora może informować o alarmach i innych zdarzeniach. Powiadamianie przez aplikację kliencką, e-mail lub SMS - komunikaty o alarmach mogą być widoczne tylko na lokalnym stanowisku nadzoru, przesyłane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorów.

 

Archiwum zdarzeń 

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemów (CCTV, SWiN, ppoż. oraz KD) są automatycznie rejestrowane w jednej bazie danych. Dzięki temu operator widzi pełną historię alarmów, awarii oraz logowania użytkowników. Po podaniu kryteriów zaawansowany moduł wyszukiwania fi ltruje informacje o zdarzeniach i dzieli zdarzenia na kategorie. Całą bazę danych lub jej wybraną część można eksportować do pliku PDF.

 

Aktualnie system VENO umożliwia integrację systemów:

  • telewizji dozorowej NOVUS

  • systemów alarmowych DSC i SATEL,

  • systemów kontroli dostępu KaDe i Kantech

  • systemów sygnalizacji pożarowej Polon Alfa.

Dzięki otwartej architekturze możliwe jest dodawanie kolejnych systemów i ich integracja.

Oprogramowanie serwerowe VENO działa tylko wtedy, gdy do komputera podłączony jest na stałe klucz zabezpieczający. Jeśli klucz ten nie jest aktywny, serwer będzie pracował przez godzinę w trybie demo, a następnie samoczynnie wyłączy się.
Dostępne są cztery wersje oprogramowania VENO: Standard, Professional, Enterprise oraz Infi nity, w zależności od liczby integrowanych elementów. Niezależnie od wersji, oprogramowanie obsługuje maksymalnie cztery stacje robocze.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.