POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary elektryczne

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania),

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowych

- zabezpieczeń różnicowoprądowych

- pomiary stanu instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia)

Przegląd instalacji pięcioletni

- pełny zakres pomiarów

- kompleksowa obsługa.

Przegląd instalacji powinien obejmować jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych cześci przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną.